Jak na to

AKTUALIZOVÁNO 29.10.2021

Každý týden ve středu vám zašleme jídelníček na další týden

Můžete si tak v klidu domova nebo kanceláře rozmyslet, jaká jídla si objednáte, třeba s přihlédnutím ke svým sportovním aktivitám nebo intoleranci.


Objednávky den předem

Vaříme jen předem zaplacená jídla z nabitého kreditu. Objednat si můžete jídlo den předem do 12:00. Zrušit můžete objednávku ještě daný den do 8:00 hod.

Doprava

  Aktuálně nabízíme kolektivům závoz na adresu od 5 jídel a jednotlivcům možnost vyzvednutí jídel na odběrných místech.

  OBCHODNÍ PODMÍNKY

   • Společnost: Inspirace - zařízení školního stravování s.r.o. 

   IČ: 026 71 468, DIČ: CZ02671468, se sídlem : Nad Šutkou 540/14, Kobylisy, 182 00 Praha 8

   (dále též jen „Společnost“)

   Úvod

   Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi Společností jako prodávajícím (provozovatelem internetového obchodu) a kupujícím při prodeji a dovozu jídel prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na stránkách http://www.bistroinspirace.cz. Společnost je oprávněna vyrábět jídlo a provozovat maloobchod i mimo řádné provozovny.

   Tyto VOP jsou vydávány v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále též jen „občan. zák.“).

   IDENTIFIKACE SMLUVNÍCH STRAN

   Prodávající: Inspirace - zařízení školního stravování s.r.o.

   IČ: 026 71 468, DIČ: C02671468 se sídlem : Nad Šutkou 540/14, Kobylisy, 182 00 Praha 8

   Kupující: Kupujícím je ten právní subjekt (právnická i fyzická osoba), který vůči Společnosti učinil závaznou objednávku za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, a to jakýmkoliv způsobem, ať již například prostřednictvím webových stránek, elektronické pošty (e-mailu) či telefonicky. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v souvislosti se svou objednávkou pravdivé údaje, které identifikují jeho osobu (jméno a příjmení nebo název obchodní firmy, bydliště nebo sídlo firmy, telefonní číslo, e-mailovou adresu, IČ, DIČ, místo doručení zboží, a případně další údaje požadované ve formuláři objednávky) a v případě jakékoliv změny poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámit Společnosti. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „Zákon“) kupující uděluje Společnosti dobrovolně souhlas se zpracováním všech svých osobních údajů, které Společnosti poskytl v souvislosti se svou objednávkou a souhlasí též se zařazením těchto údajů do databáze strávníků – odběratelů stravovacích služeb Společnosti vedené Společností. Tento souhlas kupující poskytuje po dobu existence Společnosti a dále po dobu, po kterou trvá zákonná povinnost uchovávat dokumentaci společnosti po jejím zániku, vše za účelem poskytování stravovacích služeb ze strany Společnosti. Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému Společnosti. Prodávající si vyhrazuje právo informovat kupujícího o svých připravovaných aktivitách (slevy, akce apod.) s využitím výše zmiňovaných osobních údajů. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě nikomu jinému, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům českého státu a státní správy. Registrací údajů v systému poskytuje kupující souhlas s časově neomezeným zpracováním svých osobních údajů poskytnutých k výše uvedeným účelem. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán. 

   Shora uvedený souhlas Kupující poskytuje vědom si svých práv, se kterými byl seznámen následovně: Ochrana osobních údajů se řídí Zákonem. Udělený souhlas může Kupující kdykoliv odvolat písemným podáním doručeným do sídla společnosti. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a společnost nemá právní nárok na jejich získávání. Kupující má právo na informace, výpis, opravu osobních údajů vedených v informačním systému, a to v sídle Společnosti. Jestliže Kupující zjistí nebo se bude domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může Kupující požádat o vysvětlení a požadovat, aby Společnost odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato žádost shledána oprávněnou, Společnost odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Společnost žádosti, má Kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento Úřad se může Kupující se svým podnětem obrátit i přímo. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

   PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

   Předmět kupní smlouvy:  Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je jídlo z nabídky Společnosti uveřejněné v jídelníčku na jeho internetových stránkách dle výběru kupujícího specifikované v jeho objednávce (dále též jen „zboží“). Společnost si vyhrazuje právo změny v jídelníčku v odůvodněných případech. V takovém případě má kupující právo zvolit náhradní jídlo z nabídky či od kupní smlouvy odstoupit.

   Závazek prodávajícího:  Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu zboží dle jeho objednávky. Závazek prodávajícího dodat kupujícímu předmět prodeje je splněn doručením zboží v místě dodání zboží. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávce.

   Závazek kupujícího: Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu. Kupní cena bude uhrazena prostřednictvím snížením kreditu o hodnotu objednaného jídla. Nabití kreditu je podmínkou pro objednávání jídel ze Společnosti.

   PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

   Uzavření kupní smlouvy: Objednávka odeslaná uživatelem představuje návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. Lhůta pro přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím činí max. 8 dní od doručení objednávky. V případě, že nedojde k objednání jídel na nadcházející týden, Společnost reaguje na objednávky obratem. Společnost uveřejňuje časové možnosti pro objednávky kupujících v rámci dne především na svých webových stránkách http://www.bistroinspirace.cz, případně osobně či jiným vhodným způsobem. V případě objednávky kupujícího prostřednictvím webového rozhraní či e-mailové komunikace je přijetí návrhu prodávajícím zasláno kupujícímu na jím udanou e-mailovou adresu. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího ze strany prodávajícího.

   Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo její část, pokud se změní jídelníček, respektive pokud se změní výrobní a/nebo logistické možnosti Společnosti. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně kupujícího informovat, a pokud možno mu nabídnout srovnatelnou náhradu.

   Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout dodání zboží kupujícímu z důvodu opakovaného nepřebírání jídla, dlouhých čekacích lhůt na převzetí jídla ze strany kupujícího, opakovaných neoprávněných reklamací ze strany kupujícího či neplacení zboží ze strany kupujícího v předcházejících případech.

   Způsob převzetí zboží oprávněnou osobou: Za doručení zboží kupujícímu se považuje převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení v místě dodání (oprávněná osoba). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží podle předcházející věty, považuje se zboží za doručené okamžikem uskutečnění pokusu o předání v určené době a místě. Místo dodání oznámí kupující Společnosti ve své objednávce.

   Doprava:  Dopravu zboží do místa dodání zajistí prodávající, který je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dodavatel rozváží zboží za podmínek a do oblastí uvedených na svém webu. Prodávající je veden snahou vyjít vstříc zákazníkům i mimo tyto oblasti, to je však možné pouze na základě předchozí individuální dohody za předchozího ujednání náhrady nákladů dopravy. Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího je splatná společně se sjednanou kupní cenou a kupující je s ní seznámen před dokončením objednávky. Doba pro dodání objednávky do oblasti kupujícího je ujednána v rámci individuální dohody se zákazníkem. Prodávající si vyhrazuje právo jídlo dovézt později, než je stanovená doba, z důvodu špatné dopravní situace, dopravních omezení, špatného počasí, nebo jiných nepředvídatelných okolností.

   CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

   Cena předmětu koupě a platební podmínky: Kupní cenou objednaného zboží je cena uvedena v nabídce prodávajícího, tato cena již obsahuje DPH. Kupní cena je uhrazena dle podmínek uvedených na webových stránkách při zadání objednávky.

   Uhrazení kupní ceny a případné náhrady nákladů spojených s dodáním zboží je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.

   Ostatní náklady: Každá ze smluvních stran si hradí veškeré náklady spojené s využitím internetové aplikace na webových stránkách http://www.bistroinspirace.cz, především pak náklady spojené s užitím příslušného hardware a software a přístupem na internet.

   ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

   Pro prodej dle této smlouvy neplatí právo kupujícího písemně odstoupit od kupní smlouvy, neboť se jedná o dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze dle ust. § 1837 písm. e) občan. zák.

   Jelikož je možné kredit nabíjet více formami - bankovním převodem, hotově i stravenkami, nemůžeme jej vracet. Je možné jej vyčerpat nebo převést na jiného uživatele.

   ZÁRUKA A REKLAMACE VAD PŘEDMĚTU KOUPĚ

   Proklamace: V největším zájmu prodávajícího je poskytovat dobré a kvalitní jídlo, které je včas dodané kupujícímu. Pokud kupující není s kvalitou jídel nebo služeb jakkoliv spokojen, prodávající uvítá v tomto smyslu jakékoliv připomínky či podněty, které je možno směrovat buď telefonicky na tel. Číslo 777 057 575 nebo e-mailem na adrese: objednavka@inspiracevyzivou.cz.

   Vady zboží: Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

   Záruční doba: Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem koupě je jídlo, tedy věci, které se rychle kazí, nevztahuje se na něj záruční doba občanského zákoníku. Prodávající tedy odpovídá pouze za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou při převzetí věci, případně v době udané jako doba spotřeby (v době, po kterou lze věc použít). V této souvislosti kupující bere na vědomí, že veškeré jídlo, které je předmětem koupě, je určeno k okamžité spotřebě.

   Oznámení vady: Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, a to e-mailem na adrese: objednavka@inspiracevyzivou.cz. Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle kazí, musí být uplatněna bez zbytečného odkladu, za což obě smluvní strany mají nejpozději den následující po koupi; jinak nemohou být práva z vadného plnění přiznána. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o vyřízení reklamace.

   Nároky z odpovědnosti za vady: Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 občan. zák., může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí českým právním řádem, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

   Všeobecné obchodní podmínky jsou platné s účinností od 1.4.2017.

   GDPR

   Svojí registrací na webu bistroinspirace.cz dáváte souhlas ke zpracování osobních údajů.

    1. Udělujete tímto souhlas správci webu – společnosti Inspirace výživou s.r.o. se sídlem Nad Šutkou 540/14, 182 00 PRAHA 8, IČ: 02671468 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával Vaši zaregistrovanou emailovou adresu. Váš login potřebný pro registraci může být v případě, Pokud nejste součástí firemního kontraktu, který je hrazen zpětně na fakturu, ale využíváte předplacený kredit nebo platíte při převzetí, může být Váš login smyšlený a nemusí v žádném případě odpovídat jakémukoli osobnímu údaji Vaší osoby.

    2. Vaši emailovou adresu je nutné zpracovat za účelem potvrzení Vaší objednávky, zaslání informací o týdenním menu případně stavu Vašeho účtu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu Vaší registrace na našem webu. Svoji registraci (účet) můžete kdykoli zrušit jednoduchým zasláním požadavku na: provoz@inspiracevyzivou.cz

    3.S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět zasláním emailu na: provoz@inspiracevyzivou.cz

    4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

   • vzít souhlas kdykoliv zpět
   • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
   • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
   • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
   • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
   • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.